Råderet

Råderet betyder, at du har ret til at lave en række forbedringer af din bolig, som du ikke skal retablere, når du flytter. Du skal selv betale, men flytter du, inden forbedringerne er nedskrevet, har du normalt ret til at få udbetalt en godtgørelse af boligorganisationen. Forbedringerne nedskrives over mindst 10 år og maksimalt 20 år afhængigt af den forventede holdbarhed.

Derudover kan du foretage visse forandringer i din bolig. Nogle skal du ikke retablere ved fraflytningen andre skal du retablere. Boligorganisationen kan vejlede dig yderligere om mulighederne for at forbedre og forandre din bolig.

Læs også pjecen “Råderetten“ som udgives af Boligselskabernes Landsforening


TIL TOPPEN